SHORT FILMS FROM JAPAN 2018

7 Movie(s)
JAPAN SHORTS
Akihiro TAKEISHI
9 mn
Drama
japan
JAPAN SHORTS
Masaru YASOKAWA
7 mn
Comedy, Fantastic
japan
JAPAN SHORTS
Naoya ASANUMA
16 mn
Drama, Social
japan
JAPAN SHORTS
Ryo HASEGAWA
25 mn
Drama, Social
japan

AZA

JAPAN SHORTS
Hiroki INOUE
23 mn
Drama, Social, Thriller
japan
JAPAN SHORTS
Yoshino TAKEMOTO
14 mn
Drama
japan
JAPAN SHORTS
Koichi NABESHIMA
14 mn
Drama
japan

See also

Comedy

7 Min 02/2018
Comedy
spain
7 Min 10/2017
Comedy Drama
netherlands
19 Min 01/2018
Comedy Drama
france

Crime

Drama

Environmental

Fantastic

Social

Thriller

Youth